Main shehar bhar mein ek hi aziyat pasand hoon
Agar chahiye dua to mera dil dukhaiye...